Untitled 1

Info


Ghidul beneficiarului

 

 

    
     Halele metalice pot reduce bugetul  proiectului cu pana la 50% si timpii de executie cu pana la 75% fata de cladirile traditionale din beton si zidarie.
     La solicitarea unei oferte trebuie sa aveti in vedere datele tehnice ale halei solicitate. De aceea este recomandat sa analizati spatiile necesare in functie de tipul de hala metalica solicitata.
     Halele metalice sunt construcţii parter cu una sau mai multe deschideri, eventual plus etaj, cu închideri şi elemente de compartimentare din materiale cu greutate redusă. Scopul nostru este realizarea unei construcţii în care să vă desfăşuraţi activitatea în condiţii optime.

     O hala metalica prefabricata nu inseamna doar structura de rezistenta din otel, acoperisul si invelitoarea. Cand decideti sa investiti intr-un proiect de hala metalica trebuie sa luati in calcul mai multe elemente:

    
  • Situatia terenului - forma de proprietate (daca este clarificata in cazul unor terenuri in indiviziune, folosinta comuna  …etc.) , posibilitatea de a construi. Primul pas este solicitarea la autoritatea competenta a unui certificat de urbanism. Certificatul de urbanism indica situatia terenului si a zonei precum si avize care vor fi solicitate la Autorizatia de construire.
  • Amplasamentul terenului - presupune sa va asigurati ca exista posibilitati de racordare la electricitate, apa, canalizare, gaz, telefon, internet si alte utilitati. 
  • Starea terenului - un studiu geotehnic elaborat de catre o societate sau o persoana abilitata va indica daca pe terenul respectiv se poate amplasa in conditii de siguranta o cladire.
  • Furnizorul - hala pe care doriti sa o construiti poate fi de mai multe tipuri. Constructorul si producatorul halei pot fi diferiti. Solutia constructiva poate fi din prefabricate din beton si zidarie, din metal si panouri de tabla sau mixta. Tipul il alegeti in functie de destinatia preconizata si de buget. Pentru multe activitati se pot adopta ambele solutii.
  • Instalatiile - fara instalatii, mai mult sau mai putin complexe, majoritatea cladirilor sunt inutilizabile.
  • Infrastructura - caile de acces la constructia planificata ar trebui sa permita circulatia vehiculelor care o vor vizita.  
  
      Deoarece toate constructiile trebuie sa respecte legislatia Romana in vigoare, amintim aici ca legea care reglementeaza acest sector este "Legea nr. 453 din 18.07.2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor"
     
 
   Certificatul de urbanism
este actul de informare prin care autoritatile, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferenteacestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie
îndeplinite în functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele si acordurile legale, necesare în vederea autorizarii. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

     Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, în conditiile prezentei legi.
     Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realize numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa în conditiile prezentei legi [  Legea  453 din 18.07.2001 ], si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor." Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
     Autorizatia de construire se emite în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.
     Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute la art. 4, care va cuprinde:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.
    
    
Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul  este obligat sa înceapa lucrarile. În aceasta situatie valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic.

     Taxa de autorizare se calculeaza potrivit legii, pe baza declaratiei solicitantului si în conformitate cu prevederile proiectului tehnic prezentat pentru autorizare sau in alte conditii impuse de lege.

     Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza în conformitate cu continutul-cadru, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se întocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii. Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

     Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai în conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.


     Va recomandam sa parcurgeti si paginile  de Intrebari Frecvente unde puteti gasi o multitudine de raspunsuri la probleme punctuale  referitoare la  proiectele de investitii ce au ca obiectiv halele  metalice.

Alegand EUROPROIECT ESTATE alegeti un partener de succes  !

 Contactati-ne chiar ACUM pentru a solicita sprijinul nostru.

 Inapoi